แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร.บุญช่วย ศรีเปรม

คณะศาสนาและปรัชญา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.บ.(ภาษาไทย) ม.รามคำแหง 2563
ศน.ด.(พุทธศาสน์ศึกษา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2553
ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2548
บ.ศ.(บาลีศึกษาประโยค 9) การศึกษาสงฆ์ 2544
อภิ.บ.(อภิธรรมบัณฑิต) อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2537