แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สมศักดิ์, รศ. ดร. ญาณโพโธ (โพธิ์ด้วง)

คณะศาสนาและปรัชญา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
M.A.(Sociology) สกอ. 2561
ศศ.บ.(ปรัชญา) ม.รามคำแหง 2560
รบ.(รัฐศาสตร์) ม.รามคำแหง 2556
Ph.D.(Philosophy) Magadh University, India 2546
M.A.(Sociology) Banaras Hindu University, India 2537
ศน.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2532