แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

วัฒนา สุรจิตฺโต (ขันทะชา)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปร.ด. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2562
พช.ม. (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542
ศน.บ. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2537