แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

จำรัส บุดดาพงษ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น 2559
พุทธศาสนาและปรัชญา (ศน.ม.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2545
ปรัชญา (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2539