แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

วิโรจณ์ ญาณวีโร (ปึงสูงเนิน)

คณะมนุษยศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph D Linguistics Nagpur University Nagpur MS India 2546
M.A. Linguistics Deccan College Pune MS India 2540
ศน.บ. เอกการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2536