แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุธีปริยัติโกศล, ดร. (มนัส) กิตฺติสาโร (สุภาพ)

คณะศาสนาและปรัชญา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ด.(พุทธศาสน์ศึกษา) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2554
นศ.ม.(การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์) ม.เกริก 2541
ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย 2538