แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ณัฐธนธีรา ศรีภา

คณะมนุษยศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2546
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2541