แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

เอกชาตรี สุขเสน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2539