แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

แก่นเพชร แฝงสีพล

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) สภาการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2535