แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ธณพร โปมิน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
M.A. (Applied Linguistics for English Language Teaching) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2557
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2554