แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ประชัน ชะชิกุล

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D.(Buddhist & Philosophy) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2558
M.A. (Buddhist & Philosophy) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2552
ค.บ. (บริหารการศึกษา) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2546