แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร.ไพโรจน์ - (บัวสุข)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยปัญจาบ 2546
M.A. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยเดลี 2540
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2535