แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ประจง ประสารฉ่ำ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
กศ.ม. (การมัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 2529
กศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 2519