แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

วิจิตรปัญญาภรณ์ ,ผศ.ดร. ปญฺญาธโร (ภูมาพันธ์)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2563
ปร.ด.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2553
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2543
M.A.(Linguistics) University of Delhi, India 2541
ศน.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2539