แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุเทพ เมยไธสง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2553
ค.ม.(วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527
กศ.บ.(ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 2520