แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ไพรัช พื้นชมภู

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (Political Science) Dr.Babasaheb Ambedkar Marathwada University,India 2543
M.A.(Public Administration) Nagpur University,India 2539
พธ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ป.ธ.๙ กองบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ไทย 2536