แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

กฤตยากร ลดาวัลย์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2560
ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2553
ศศ.ม.(การจัดการกีฬาและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2550
นศ.บ.(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2537