แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

อิศเรศ จิณฤทธิ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2552
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2549
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2547
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 2541