แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สากล สุภรเมธี (เดินชาบัน)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (Philosophy&Religion) Banaras Hindu University, India 2556
M.A. (Philosophy&Religion) Banaras Hindu University, India 2550
P.G. Diploma in Philosophy Banaras Hindu University, India 2548
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 2541