แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

พระราชปริยัติวิมล ปญฺญาวชิโร (ศรีสุระ)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (Pali and Buddhism) Marathawada University, India 2542
M.A. (Buddhist Studies) University of Delhi, India 2534
ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2530