แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

นงเยาว์ คลิกคลาย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 2543
ค.บ.ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2525