แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ปราโมทย์สิลคุณ จนฺทสีโล (ศรีตะวัน)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2553
ศน.บ. (ศึกษาศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2550