แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ปิยะสุดา เพชราเวช

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2556
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2548
ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทยศึกษา) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร 2544