แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุรสิทธิ์ ไกรสิน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2563
วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552
การศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2544
การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ 2542