แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

กิตติวราทร วิสุทฺธาจาโร (ทองปั้น.ดร.)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 2560
ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2552
ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2549