แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ไพโรจน์ อตุโล (สมหมาย)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2562
พระพุทธศาสนา มหามวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
พระพุทธศาสนา มหามวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2554