แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

พระครูสิริธรรมนิเทศ อติวีโร (ไชยเชษฐ์)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (Ancient Indian & Asian Studies) Magadh University, Bodh-GaYa 2552
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2548
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2536