แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุริยา อาภาโค (รัตนญาติ)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557
รัฐศาสตรการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2554