แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ธีรศักดิ์ แสนวังทอง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555
M.A. (Linguistics) Delhi University 2550
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2547