แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

จักรกฤษณ์ โพดาพล

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555
ศน.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2551
ศศ.บ. (การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2541