แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ธนโชติ จิรธมฺโม (เขื่อนเพชร)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ศศ.ม. (การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2547
ศน.บ. (การศึกษานอกระบบ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2541