แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุเมตร์ เทพโสภา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ม.(พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2549
ปวค. (รายวิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2542
ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 2542