แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ทองเปลือง อภัยวงศ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2549
ศน.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2542