แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุรพันธ์ สุวรรณศรี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปร.ด.วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552
ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2542
ค.บ.ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2536