แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

จำนง กมลศิลป์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปรด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2553
กศ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2539
กศ..บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒมหาสารคาม 2519