แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

วิเชียร ธมฺมวชิโร (สายศรี)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (Buddhist Studies) University of Delhi 2553
อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยมหิดล 2543
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2540