แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ตระกูล ชำนาญ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศศ.ด.(พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2536
M.A.Sociology Banaras Hindu University,India. 1996