แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

นิคม สุวพงษ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2559
กศ.ม. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒมหาสารคาม 2535
กศ.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒมหาสารคาม 2518