แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

วิจิตร พงศ์สุวรรณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
กศ.ม.ประถมศึกษา มหาวิยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 2534
กศ.บ.ประถมศึกษา ิวิทยาลัยวิชาการศึกษา 2516