แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

วิสุทธิกวี ปภารตโน (ไกรแก้ว)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 2551
การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2544