แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ปริยัติสาทร สีลาวุโธ (ราชา)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Ph.D. (Buddhist Studies) University of Delhi 2552
กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2546
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2540