แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

อรรถ เทียบปัด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
กศ.ม (การมัธยมศึกษา-การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2530
กศ.บ. (ภาษาไnย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 2524