แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

หาญ เถาตาจันทร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
M.A.(ปรัชญาอินเดียและศาสนา) BANARAS HINDU UNIVERSITY 2542
ศน.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2540