แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

เนรมิตร กุลมินท์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
กศม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551
ศนบ. พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2545