แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร.สุปรีชา ชำนาญพุฒิพร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
วท.ม. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา 2563
รป.ศ. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันรัชต์ภาคย์ 2561
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 2558
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 2557
ศน.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2554
ศน.บ. (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2539