แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ลัดดา ผลวัฒนะ

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2547
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2538
เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2515