แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สุวิทย์ ภาณุจารี

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
การบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2556
Linguistics University of Delhi, India 2536
ป.ธ.9(ภาษาบาลี) กองบาลีสนามหลวง 2532
การศึกษา/ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2532