แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร.ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ศน.ด. (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2555
รปม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2543
ศศ.บ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2538