แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
พธ.ม.(พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2553
Ph.D.(Buddhist Studies) Magadh University,India 2546
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543
ศน.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2541