แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

สถาพร ขันโต

คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
การอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2539
การมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2521
การมัธยมศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา 2516